ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s banner
  Erawan Sugar Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์: ด้านการบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี
  • รวบรวมงบการเงิน บริษัทย่อย เพื่อจัดทำงบการเงินรวม