• At least 5 years working experience in Marketing
  • Having experience from Marketing agency is prefer
  • Good command of written and spoken English

15-Sep-17

 

Applied
  • เพศ ชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน ได้ดี

14-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล