• Service Engineer
 • Poultry Industry Job
 • Pathumthani, Thailand

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ควบคุมการบริหารงานฝ่ายบุคคล
 • ควบคุมด้านการพัฒนาบุคลากร

15-Oct-18

 

Applied
 • ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี
 • มีความรู้ด้านการบริหารการผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

15-Oct-18

 

Applied
 • บริหารจัดการ
 • วางแผนประมาณการ
 • ประเมินความแม่นยำ

15-Oct-18

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างรถยนต์
 • เป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • วิเคราะห์ ประเมินผล ความจำเป็นในการฝึกอบรม

15-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่