Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 30 jobs
  Sansiri Public Company Limited's logo

  Operation Manager - Housing, Townhouse

  Sansiri Public Company Limited
  Bangkok
  • บริหารจัดการหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo

  Civil Engineer

  Major Development Public Company Limited
  Bangkok
  • ควบคุมการก่อสร้างที่เป็นงานโครงสร้าง
  • วางแผนและบริหารคุณภาพมาตรฐานการทำงานโครงสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)