• Experienced in managing a factory
  • strong English
  • Great leadership skills

16-Jan-18

 

Applied
  • วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 1ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล