• Bachelors or Master’s degree in HR or related
 • 5-7 years’ experience in compensation and benefits
 • Strong understanding of business finance

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive Package
 • Challenging
 • Apply now!

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านเงินเดือน

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • บริหารงานบุคคล คิดเงินเดือน สรรหา ว่าจ้าง
 • ดูแลงานด้านเอกสารธุรการ
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปี ขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล