Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 67 jobs
  L.Y. Industries Co., Ltd.'s logo
  Klongsamwa
  • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์โรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Dhanarak Asset Development Co., Ltd.'s banner
  Dhanarak Asset Development Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป ด้านกฎหมาย, ด้าน HR
  • มีประสบการณ์ HR อย่างน้อย 2 ปี
  Calibration Laboratory Co., Ltd.'s banner
  Calibration Laboratory Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • วุฒิ ปริญญาตรี
  • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารงานด้านทรัพยากร
  • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร
  Next