Engineer - Entry Level

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Engineer
 • Electronics
 • UK

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Unit Head

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Business Unit
 • Business Head
 • Unit Head

21-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager

RGF Executive Recruitment (TH) Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • US GAAP and TH GAAP
 • manufacturing background
 • SOX compliance

20-May-20

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • โรงงาน Precast แสนสิริ
 • Production Manager

17-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่