• English: reading, writing, speaking Excellent
  • Resolve problems professionally
  • Service-minded with customer satisfaction priority

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์บริหารการตลาด/การขายช่องทางร้านยา,MT
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำสูง

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล