• Marketing Manager
 • Strong communication in English
 • Experience over 5 years

22-Aug-17

 

Applied
 • Leasing Supervisor
 • Experience in Leasing
 • Interpersonal

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • การวางแผนการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
 • มีประสบการณ์ในการตลาดมาไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 • เชียงใหม่

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด

17-Aug-17

 

Applied
 • รับจัดสัมนาและอบรมความรู้ทางการเกษตร
 • รับประสานงานสินเชื่อทางการเกษตร
 • รับปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน

17-Aug-17

 

Applied
 • รับจัดสัมนาและอบรมความรู้ทางการเกษตร
 • รับประสานงานสินเชื่อทางการเกษตร
 • รับปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน

17-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการขายและการตลาด
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกำหนดทิศทาง
 • นำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาด
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล