• Bachelor’s Degree in Business or related filed
 • Energetic, Creative and Positive Thinking.
 • Experience in sales field in Alcohol or FMCG.

21-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการขาย
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบริหารเรียนรู้การบริหารเบื้องต้น
 • เป็นผู้ช่วยผจก.ดูแลบริหารงาน หัวหน้างาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา

20-Nov-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปี

19-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or related filed
 • Energetic, Creative and Positive Thinking.
 • Experience in sales field in Alcohol or FMCG.

19-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล