• Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • At least 3 years’ experience marketing or product
 • Experience managing the lifecycle

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขาย
 • มีความรู้ ประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจ/แผนการต

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเข้าใจการวิจัยการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด
 • สามารถวางแผนนำเสนอสินค้าในช่องทางต่าง ๆ

16-Jan-18

 

Applied
 • Male, over 35 years old, bachelor degree
 • Marketing, logistics, Management, creative
 • Good in English, business development

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล