Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 51 jobs
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo

  Mutual Fund Filing and SEC’s reports (Officer - AM)

  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
  Huaykwang
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการเงิน และการลงทุน
  • มีความสามารถคิดวิเคราะห์และการจัดการเป็นระบบ
  • ติดตามภาวะความเคลื่อนไหวของธุรกิจกองทุนรวม
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)
  Next