Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 of 23 jobs
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  Bangplee
  • การศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ
  • มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายในการจัดการธุรกิจ
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
  • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน 1-2 ปี
  • เคยผ่านการใช้งานโปรแกรม SAP
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
  • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo

  Compliance Manager

  Somboon Advance Technology PCL
  Bangplee
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน กฎหมาย
  • ประสบการณ์ด้านการกำกับและตรวจสอบกิจการ 10 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • Joining leading glass manufacturing business
  • Business Planning Experience
  • Analyse company business, market, competitors
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • Challenge yourself in new set up business
  • 10 years of experiences in Financial Planning
  • Overall of analyzing the loss-profit