ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Orthopeasia Co., Ltd.'s banner
  บางพลี
  • ระบบคุณภาพ
  • การตรวจประเมิน
  • การตรวจติดตามภายใน
  Orthopeasia Co., Ltd.'s banner
  Orthopeasia Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • มีความสามารถในการสื่อสาร
  • มีความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์
  • Service Mind
  Orthopeasia Co., Ltd.'s banner

  Trauma Product Manager

  Orthopeasia Co., Ltd.
  บางพลี
  • เชี่ยวชาญทางด้าน Trauma Product
  • มีประสบการณ์ด้าน Spinal Implant
  • ประสานงานกับแพทย์ที่ปรึกษา เพื่อหา input
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)