• Finance
  • Accounting
  • Admin

19-Sep-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆหรือสาขาแบบหมุนเวียน

18-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล