• Work in one of big and well known Japanese bank
 • Build relationship and connection
 • Work at Eastern Seaboard Rayong

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Business Finance
 • At least five years of financial management
 • capacity, with experience from the manufacturing

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting / Finance
 • At least 8 yrs’ experience in finance, accounting
 • Strong in cost accounting / cost control

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เคยทำ Budget ในโปรแกรม SAP
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติในเชิงบวกในงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting & Finance.
 • At least 2 yrs experienced in Accounting & Finance
 • Good command in English (Spoken and Written).

19-Mar-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Mar-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เรื่องระบบบัญชีต้นทุน
 • สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี

17-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี/ การเงิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์

15-Mar-18

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft office
 • มีความรู้และทักษะด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บันทึกเช็ครับ-จ่ายตัดเช็ค ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

15-Mar-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น

14-Mar-18

 

Applied
 • Competitive salary and benefits package
 • Be able to work in upcountry
 • Details oriented

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล