• Prepare daily, weekly cash flow report
 • Co – operate with finance institutions
 • internet banking / cheque clearing / FX

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

21-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานธนาคาร
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

21-Mar-18

 

Applied

Head of Compliance

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Compliance
 • Internal audit
 • AML

20-Mar-18

 

Applied

Head of Internal Audit

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Internal audit
 • Operational risk
 • Compliance

20-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานธนาคาร
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

18-Mar-18

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

18-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล