• Customer Analytics
 • Campaign Management
 • SAS

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์/สถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในธุรกิจ FMCG จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bancassurance
 • Retail Banking
 • Banking / Finance

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform technical underwriting of all types
 • Responsible for aggressive growth
 • Attaining high levels of customer satisfaction

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform technical underwriting of all types
 • Responsible for aggressive growth
 • Attaining high levels of customer satisfaction

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Statistics, Mathematics
 • Experience in Life Insurance
 • Experience of unit link projects

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล