• Willing to work in Warm company
 • High payment & High potential working
 • Be able to utilize your skill

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 10 years' experience in General Affair
 • Knowledge of Thai Labor Union/Food Manufacturing

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานหรือประสพการณ์ด้านการขาย เเละการตลาด
 • สามารถทำยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนดได้

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 30-45 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรไม่ต่ำกว่า 10

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล