• Background in General Affairs
 • Background in manufacturing
 • High vocation or Bechelor degree in BA

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ทำงานประจำนิคมฯ ลำพูน

16-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล