Sale&Support Officer

Prosecure Ranger Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

  • วุฒิปริญญาตรี
  • ใช้ Microsoft Excel ชำนาญ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

19-Mar-18

 

Applied
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
  • มีความสามารถในการสื่อสารประสานงาน

16-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล