• 5+ years’ experience as a certified public account
  • 10+ years’ experience in an accounting leadership
  • Good command of written English and spo

12-Nov-19

 

Applied
  • ปริญญาตรีด้านบัญชี/การเงิน
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน, รักการเรียนรู้
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

08-Nov-19

 

Applied
  • ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
  • มีความละเอียดรอบคอบ

07-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่