• Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Asst. CFO
 • บัญชีและการเงินอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์
 • ควบคุม3.ทำงานทั้งหมดในฝ่ายบัญชีการเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในสต็อก

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • ผ่านการใช้โปรแกรม express

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชี มีประสบการณ์ในการทำบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชี มีประสบการณ์ในการทำบัญชี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานบัญชีลูกหนี้กับฝ่ายบัญชี
 • สรุปผลการติดตามหนี้รายสัปดาห์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เคยผ่านงานหรือผ่านการฝึกงานมา
 • ลงบัญชี ใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช ปวส ป.ตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ ผ่านงานในตําแหน่งที่สมัคร
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสถิติ
 • ประสบการณ์ทางด้านการสำรวจวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเสียสละ รับผิดชอบในงานสูง

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถสื่อสารภาษาจีน หรือ อังกฤษได้
 • รักในงานบริการ

17-Jan-18

 

Applied

Account Payable Officer

Park View Limited

สุราษฎร์ธานี

 • วุฒิปวส. - ปริญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

17-Jan-18

 

Applied

Cashier

Park View Limited

สุราษฎร์ธานี

 • ม.3-ปริญญาตรี มีประสบการณ์
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

17-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

16-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

 

Applied
 • Female age above 35 years old
 • Good command of English in both written and spoken
 • At least 5 years

16-Jan-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชย์
 • ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย FFB
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี, การเงิน โดยตรง

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สามารถเช็คสต๊อกได้
 • อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานบัญชีลูกหนี้กับฝ่ายบัญชี
 • สรุปผลการติดตามหนี้รายสัปดาห์

13-Jan-18

 

Applied
 • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใจรักงานบริการ

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล