Accounting Manager

THAI UNION GROUP PCL.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี ปิดบัญชีได้
  • มีความรู้ในระบบบัญชีบริษัทฯ ต้นทุน กฎหมายภาษี

09-Jul-20

 

Applied

Accounting Manager

--

ภาคใต้จังหวัดอื่น

  • วุฒิปริญญาตรี สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
  • ประสบการณ์ดูแลงานบัญชีและการเงินอย่างน้อย 6 ปี
  • มีความรู้ในระบบบัญชีบริษัทฯ กฎหมายภาษีอากร

08-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่