• Manage the assigned investment projects
 • IR Website maintenance
 • Prepare the total company’s portfolio

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Editor/Content Marketing
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital/Social Media
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน อื่นๆ
 • Microsoft Office (Excel) / Data / PIVOT
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงา
 • มี Service Mind / มีความรับผิดชอบสูง

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MBA, Economics, MIS or Statistic
 • Customer Insight / Business & data analysis
 • Changwattana Head Office

18-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Competitive Package
 • Startup Culture
 • Apply Now!

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Statistics, IT
 • Experience in Banking, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting or finance
 • Responsible for supporting overall internal audit
 • Perform / delegate investigation on fraud case

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ/การเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

17-Jan-18

 

Applied
 • Financial Model & Financial Statement Analysis.
 • Setup credit facilities for Project finance.
 • Corporate Finance, financial planning

16-Jan-18

 

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

16-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Degree in Finance
 • At least 5 years’ experience in finance operations
 • Finance

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สินเชื่อธุรกิต
 • MRTA
 • วิเคราะห์สินเชื่อ

16-Jan-18

 

Applied
 • Portfolio Management
 • Finance
 • Project Management

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Treasury Back Office
 • Maintenance of Treasury System
 • Monitor Compliance of all Treasury

16-Jan-18

 

Applied
 • Minimum 7 years’ experience in accounting/finance
 • Managing all finance and accounting functions
 • Strong interpersonal, communication and management

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male ,Thai national, age 40-45 years
 • Master’s Degree or higher in Financial or related
 • At least 15 year in Project Finance

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 35-45ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied

Chief Accountant

Jomtakol Co Ltd

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี - ปริญญาโทด้านบัญชี/การเงิน
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • อายุระหว่าง 35-45ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • Cashflow Management
 • Oversea and inter-company payment.
 • Cash and bank management.

14-Jan-18

 

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

14-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive Package
 • Challenging work
 • We offer an attractive salary and benefits package

14-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล