• Strong background in accounting and finance
 • Solid knowledge in equity offering (IPO) process
 • Be able to work in Nakorn Pathom area

15-Nov-17

 

Applied
 • ตัดรับชำระหนี้ ลูกหนี้ในระบบการเงิน
 • ติดตามการเก็บเงินจากลูกค้าของเซลล์แต่ละคน
 • ติดตามเงินโอนจากลูกค้า

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 4และใบอนุญาติบรรจุก๊าซ

13-Nov-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน
 • สามารถวิเคราะห์ความสำคัญของงานได้

12-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล