• คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บัญชี/การเงิน
 • บริหารจัดการกระแสเงินสด
 • บริหารจัดการด้านรับ-จ่ายเงิน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ทบทวนและพัฒนามาตรฐาน นโยบาย
 • เคยผ่านงานเป็นผู้บริหารระดับต้นของหน่วยงานมาแล้ว

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำใบสั่งจ่าย
 • บันทึกข้อมูลทางบัญชีและการปรับปรุงบัญชี
 • วิเคราะห์งบการเงิน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

23-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Treasury Back Office
 • Maintenance of Treasury System
 • Monitor Compliance of all Treasury

23-Jan-18

 

Applied

Chief Accountant

Jomtakol Co Ltd

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี - ปริญญาโทด้านบัญชี/การเงิน
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-Jan-18

 

Applied
 • Minimum 7 years’ experience in accounting/finance
 • Managing all finance and accounting functions
 • Strong interpersonal, communication and management

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล