• Minimum 10 years of experience in manufacturing
 • Monitor and manage month-end accounting processes
 • Good in English Communication Skill

17-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
 • คุณวุฒิปริญญาโทด้านการเงิน หรือด้านบัญชี

15-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ทางด้านบัญชี และการเงิน
 • มีทักษะทางด้านการต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน มากกว่า 1 ปี

15-Jun-18

 

Applied
 • Minimum 10 years of experience in manufacturing
 • Monitor and manage month-end accounting processes
 • Good in English Communication Skill

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s degree in any field.
 • 3 years experience of OA management
 • Able to communicate well in English

11-Jun-18

 

Applied