• Customer Support
  • Stable company
  • Career growth potential

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bartender (ทำงานที่ประเทศสิงคโปร์) 2 ตำแหน่ง
  • มีความรู้ด้านการจัดเตรียมผสมเครื่องดื่่่มแอลกอฮอล์
  • สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ได้

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล