• Bachelor Degree
 • Previous hotel-related experience desired
 • Guest Service Agent

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • F&B Attendant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • Job Location: จ.กระบี่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High School Certificate/Tourism School Certificate
 • 1 year F&B service experiences in 5 Star Hotel
 • Job Location: จ.กระบี่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High School Certificate
 • or equivalent education
 • 1 year experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • High School Certificate
 • Tourism School Certificate
 • 1 year F&B service experiences in 5 Star Hotel

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฝ่ายต้อนรับและบริการลูกค้า
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรม รีสอร์ท
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer Support
 • Stable company
 • Career growth potential

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน อดทน
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
 • จัดตารางทำงาน ประชุมและมอบหมายงานให้พนักงาน
 • มีภาวะผู้นำและการออกแบบการขาย
 • มีผลงานในการบริหารงานในโรงแรมฝ่ายอาหาร-เครื่องดื่ม

15-Jan-18

 

Applied
 • เช็คความเรียบร้อยของ Breakfast สั่งของรับของ
 • สรรหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่เป็นสูตรเฉพาะ
 • การคิดต้นทุนอาหาร ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

15-Jan-18

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรด้านการตกแต่งห้องพัก การจัดดอกไม้
 • มีประสบการณ์ทำงานสายโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี
 • ความเป็นผู้นำทีม

15-Jan-18

 

Applied
 • ทำความสะอาดห้องพักและบริเวณต่างๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการซักรีด
 • มีความสามารถด้านการซ่อมแซมผ้า

15-Jan-18

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ทำงานเป็นรอบได้ เข้ารอบกลางคืน

15-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือ ปวช.
 • สามารถทำงานเป็นรอบได้
 • รักความสะอาด

15-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือ ปวช.
 • สามารถทำงานเป็นรอบได้
 • รักความสะอาด

15-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

14-Jan-18

 

Applied
 • มีที่พักฟรี อาหารฟรี 3 มื้อ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน รักในงานบริการ

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • หากมีความรู้ด้านภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษได้
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานการบริการ

12-Jan-18

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รักงานการบริการ ขยัน อดทน

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • หากมีความรู้ด้านภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานการบริการ

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี
 • สามารถรับออเดอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Hotel and Tourism Management
 • Fluent in English communication
 • 2 years in Sales and Marketing,Hospitality

09-Jan-18

 

Applied
 • ฝ่ายต้อนรับและบริการลูกค้า
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรม รีสอร์ท
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

09-Jan-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมีใจรักในงานบริการ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

08-Jan-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมีใจรักในงานบริการ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

08-Jan-18

 

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

08-Jan-18

 

Applied
 • 2-3 years of working experience
 • Bachelor's Degree
 • Good team leader and training the junior staff

08-Jan-18

 

Applied
 • 3 years of working experience
 • Diploma or higher Degree
 • Good team leader and training the junior staff

08-Jan-18

 

Applied
 • 3 years of working experience
 • Diploma or higher Degree
 • Good team leader and training the junior staff

08-Jan-18

 

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

08-Jan-18

 

Applied
 • Work productively and accurately
 • An independent thinker and problem solver
 • Please attach academic record

08-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล