• Experience in controlling and cost accounting
  • Good Communication in English
  • Degree in Accounting, Finance, Controlling

25-Sep-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
  • ชาย อายุ 20-32
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

25-Sep-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
  • ชาย อายุ 20-32
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

22-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล