• Competitive Package
 • Startup Culture
 • Apply Now!

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Model & Financial Statement Analysis.
 • Setup credit facilities for Project finance.
 • Corporate Finance, financial planning

16-Jan-18

 

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

16-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • อายุระหว่าง 35-45ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • อายุระหว่าง 35-45ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • Cashflow Management
 • Oversea and inter-company payment.
 • Cash and bank management.

14-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล