• Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting function
 • Good command of English language

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of experience
 • Good command of English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 2 years working experience in accounts payable
 • Familiar with accounting for import-export

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน 7 ปีขึ้นไป
 • เข้าใจ COSO มาตรฐานการตรวจสอบ จริยธรรมผู้ตรวจสอบ

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่