Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 177 jobs
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ตรวจสอบรายการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  Dusit
  • ด้านการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
  • มีความรู้ด้านมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับ PAEs
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)
  Bangplad
  • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา บัญชี กฎหมาย ช่างยนต์
  • มีความรู้เกี่ยวกับภาษี และมาตรฐานการบัญชี
  • มีทักษะในการวางแผนการตรวจสอบ
  Next