QC Officer

Kunming Light Industry Machinery (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน word เเละ excel พื้นฐานได้
  • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา

18-Aug-17

 

Applied
  • ได้รับใบอนุญาต จป.
  • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
  • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Technical and Quality Manager
  • Textile Industry
  • Job in Nonthaburi, Thailand

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล