Online Marketing

WINDOW ASIA CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)
  • มีประสบการณ์ด้านการใช้สื่อOnline หรือ Social Media

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล