• Cool office! Steep learning curve.
  • Challenging work, guaranteed.
  • Many benefits

21-Aug-17

 

Applied
  • Cool office! Steep learning curve.
  • Challenging work, guaranteed.
  • Many benefits

21-Aug-17

 

Applied
  • ซ่อมแซ่มบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด
  • วุฒิปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล