ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  เชียงใหม่
  • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประการณ์การซ่อมจักรอุตสาหกรรมพิจารณาเป็นพิเศษ
  เชียงใหม่
  • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง
  • มีความรับผิดชอบทำงานได้หลายหน้าที่ ซื่อสัตย์
  • มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พรบ.
  เชียงราย
  • เงินเดือนประจำ ค่าล่วงเวลา ค่าน้ำมัน ประกันสังคม
  • ตรวจเยี่ยมไซด์งานลูกค้า
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
  เชียงใหม่
  • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง
  • มีความรับผิดชอบทำงานได้หลายหน้าที่ ซื่อสัตย์
  • มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พรบ.
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)