• Bachelor degree in Mechanical
 • Min. 6 years in supply chain job function
 • Able to travel

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Procurement or Engineering
 • Excellent negotiating skills
 • 3 years’ experience in manufacturing firm

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • 2-3yr in sourcing/buying parts in electronics
 • Able to work in Lamphun province

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และ Internet

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Administration, Electrical
 • Personality to represent Ethics and Values
 • Good overall understanding of wide range

22-Sep-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดสต็อกสินค้า
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree or higher in business administration relate
 • 1-3 years experience in purchasing or procurement

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 22 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • At least 2 years experience in purchasing of hotel
 • Demonstrated ability to interact with customers
 • Proficient in the use of Microsoft Office

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทางด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • Male or female
 • 23 Up Years old at the beginning of employment.
 • Able to work in Lamphun

21-Sep-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล