Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 154 jobs
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานสัญญาจ้างประจำสาขา Branch Staff Contract (พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • รักงานขาย/งานบริการ มีทักษะในการพูดจูงใจ
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
  Jasmine International Public Company Limited's banner
  Jasmine International Public Company Limited's logo
  • วุฒิการศึกษา ม.3 – ปริญญาตรี
  • ความกระตือรือร้นและรับผิดชอบงาน
  • หากสามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
  Next
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)