Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 of 15 jobs
  JMT Network Services PCL.'s logo
  Northeastern > Others
  • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวช.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางด้านขายและบริการ
  • หากมีประสบการณ์งานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  JMT Network Services PCL.'s logo
  Northeastern > Others
  • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางด้านขายและบริการ
  • รักงานขายและบริการลูกค้า มนุษย์สัมพันธ์ดี
  JMT Network Services PCL.'s logo
  Northeastern > Others
  • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางด้านขายและบริการ
  • สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  Northeastern > Others
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • อดทน,มนุษยสัมพันธ์ดี,รักงานบริการ
  • สนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร /Social network
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Northeastern
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  NortheasternBase salary + high commission
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Northeastern
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Northeastern
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
  • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)