• Bachelor’s degree in Pharmacy or Science related
 • Has experience in pharmaceutical company
 • Organize & create event in the assigned territory

38 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 /ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที 1 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 /ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที 1 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • บุคลิกภาพดูดี มีความน่าเชื่อถือ

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • จบวุฒิปวช.ขึ้นไป นักศึกษาจบใหม่จะได้รับการพิจารณา
 • ปฏิบัติงานในเขตที่รับผิดชอบ

17-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ , พืชสวน
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

15-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเกษตร
 • รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัททุกประเภท
 • ซื่อสัตย์ บุคลิคดี ร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี

15-Sep-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้าและเก็บบัญชี ดูแลร้านค้า
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 • มีรถเป็นของตนเอง

15-Sep-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้าและเก็บบัญชี ดูแลร้านค้า
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 • มีรถเป็นของตนเอง

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน

14-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องเคมีเกษตร

14-Sep-17

 

Applied
 • Sales
 • Sale Executive
 • Sales

14-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในเขตการดูแลทีมขายอย่างน้อย 2 ปี

14-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในเขตการดูแลทีมขายอย่างน้อย 2 ปี

14-Sep-17

 

Applied
 • คิดบวก
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน

11-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล