• Manage end - to - end Supply Chain
 • 8-10 years of experience in production planning
 • Good English competency

22-Aug-17

 

Applied
 • Experienced in planning for more than 8 years
 • CAn work upcountry
 • Very good English

21-Aug-17

 

Applied
 • Min 5yrs working experience of Logistic
 • Knowledge of Seed products
 • Min 5yrs working experience of Warehouse managing

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการส่งออก
 • ส่งข้อมูลเข้าศูนย์นำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล