Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 of 23 jobs
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo
  Lopburi
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ด้านการบริหารงานคลังสินค้า
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ได้
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s banner
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s logo
  Rajchaburi
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์
  • ประสบการณ์ในการบริหารงาน Logistics ในธุรกิจค้าปลีก
  • ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ราชบุรี