ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  บางเสาธง
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ บริหาร
  • มีประสบการณ์ด้านงานนำเข้า-ส่งออก 3-5 ปี บริษัทอาหา
  • สามารถใช้งานระบบ SAP และระบบ MFG PRO ได้
  Kuehne+Nagel Limited's banner
  Kuehne+Nagel Limited's logo
  บางเสาธง
  • Great benefits
  • Opportunity to grow in global company
  • Exceptional learning & development
  Kuehne+Nagel Limited's banner
  Kuehne+Nagel Limited's logo
  บางเสาธง
  • Great career opportunity
  • Excellent benefits
  • Opportunity to work with global company
  Kuehne+Nagel Limited's banner
  Kuehne+Nagel Limited's logo
  บางเสาธง
  • Great career path in Global Company
  • Unparalleled benefits
  • Extensive personal development chance
  Kuehne + Nagel Limited's banner
  Kuehne + Nagel Limited's logo
  บางเสาธง
  • Strongly in Inventory Management and stock control
  • At least 2 years’ experience in as Inventory Sup
  • Great benefits and career path
  Berli Jucker Public Company Limited's banner
  Berli Jucker Public Company Limited's logo
  บางเสาธง
  • วิเครำะห์ วิจัยควำมต้องกำรขององค์กร
  • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร
  • กำหนดกลยุทธ์ และแสวงหาช่องทางการขายใหม่ๆ