• Occupational Health and Safety, OH&S practice
 • OHSAS8001 or TIS18001
 • Law and regulation on OH&S issues

18-Oct-18

 

Applied
 • ถ้าเคยทำงานโมเดลมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ Auto CAD ได้
 • ปวช ปวศ ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้างอาคาร 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการด้านการคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องแบบ และ AutoCad เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวช. ปวส. สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่