• Supervise construction projects progress
 • Surveying sites
 • Liaising with other

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรโยธาด้านก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้
 • ตำแหน่งวิศวกร ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี

21-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรโยธาด้านก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

21-Mar-18

 

Applied
 • ปวส.หรือสูงกว่า สาขาก่อสร้าง สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า

20-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

20-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมงาน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหาร ยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • บริหาร โครงการ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารพนักงานทุกคน

20-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 0-5 ปี
 • สามารถทำงานนอกสถาณที่ได้
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

20-Mar-18

 

Applied
 • Managing site construction work
 • Planning and inspecting the construction
 • Handover and control to rectify defect to operator

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุงานอย่างน้อย 5ปี
 • ความท้าทาย
 • โอกาสความก้าวหน้า

19-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์คุมงานในฐานะผู้รับเหมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้า สระว่ายน้ำควบคุมงานระบบไฟฟ้า
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Manager
 • Construction Management
 • งานบริหารโครงการก่อสร้าง

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-7 year experience
 • Proficiency with AutoCAD and Photoshop
 • Good English skill

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล