Architect

BANDEE ARCHITECT DESIGN AND CONSTRUCTION CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ เขียบแบบ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้

16-Oct-18

 

Applied

Civil Engineer / วิศวกรโยธา

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เขียนแบบงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • ประสบการณ์ด้านงานโยธาและงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

16-Oct-18

 

Applied

Civil Engineer/ วิศวกรก่อสร้าง

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานโยธาและงานก่อสร้าง 2 ปี

16-Oct-18

 

Applied
 • วางแผนการเข้าพบลูกค้าเก่าและใหม่ ทั้งรัฐและเอกชน
 • วางแผนการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและบริการ
 • จัดทำรายงานยอดขายเพื่อเสนอผู้บริหาร

13-Oct-18

 

Applied
 • ควบคุมและวางแผนการขายผลิตภัณฑ์
 • วางแผนการเข้าพบลูกค้าของทีมงานขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • วางแผนการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย

13-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Civil Engineer / วิศวกรโยธา

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เขียนแบบงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • ประสบการณ์ด้านงานโยธาและงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

12-Oct-18

 

Applied

Civil Engineer/ วิศวกรก่อสร้าง

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานโยธาและงานก่อสร้าง 2 ปี

12-Oct-18

 

Applied