• Bachelor degree in Civil , Architect
 • draftsman AutoCAD
 • Knowledge of construction method.

9 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. สายงานก่อสร้าง ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และระยะเวลางานที่เร่งรีบ

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only, age between 25-35 years old
 • Degree in Architecture, Interior Design.
 • 3-5 years experience in exhibition industry.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Deliver products/services/solutions to South Asia
 • Travel to South Asia on a regular basis
 • Contribute on technical knowledge&development

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • 3 year of sales experience
 • Highly adaptable with a “can-do” attitude

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • Engineering

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to work under pressure
 • Communication in Japanese is an advantage
 • Good knowledge computer skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Architecturally educated
 • Good knowledge of related computer software
 • positive working attitude and teamwork

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

RETAIL PROJECT MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Must have direct experience in retail projects.
 • Able to review or adjust design drafts
 • Able to travel to project sites across Thailand

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรโยธา หรือ บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์งานจัดจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้าง 5-10ปี
 • ใช้โปรแกรม Excel และ ERP ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสุภาพ อ่อนน้อม ซื่อสัตย์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้จัดการหมู่บ้าน
 • วุฒิปวส-ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหมู่บ้าน, อาคาร

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Civil Engineering
 • Minimum 5 years’ experience at a structural design
 • Excellent command in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการก่อสร้าง (มูลค่างาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Aged 30-45 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Architecture
 • Good communication and negotiation skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering or related field
 • 2-3 years experience in facility/utilitymanagement
 • Able to use AutoCAD and confident to speak English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • work closely with Senior Designer/Design Director
 • Design Development and coordination
 • 5-10 years of professional experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 -35 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manages, organizes and coordinates project teams
 • Work closely with Design Director to develop archi
 • At least 10 years professional experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ วศบ.โยธา (มีใบกว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถอยู่ประจำไซส์งานได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years of experience in sales
 • English writing and speaking
 • Likes travelling

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female
 • Bachelor's Degree in Interior Design
 • Experienced in Interior Design 5 years up

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree (architectural, Civil,)
 • 4 years plus with related experience
 • Knowledge of Drawing and specifications

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่
 • มีความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS. Excel. Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย 30-45 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี/โท สถิติ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารข้อมูลและสถิติ คลังสินค้า
 • มีใบ จป.วิชาชีพ มีความรู้ด้านโครงสร้างวิศวกรรมโยธา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical or Civil.
 • Good command of computer skill.
 • Good command of English.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณโครงการ
 • Project Feasibility
 • Cost Control

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s/ Master’s Degree in civil engineer
 • 5 years experience as a site engineer
 • Professional and pleasant personality

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Civil / Structure Engineer
 • EPC documentation reviewing
 • STAAD Pro / Foundation, AutoCAD, Ram connection

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales for Construction business
 • Main / Sub-contractor, Consultant, Designer
 • Marketing and Business operation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีความรู้งานระบบเครื่่องกล/ไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง
 • หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Famous Japanese Machinery maker
 • Japanese Speaking position
 • Monday - Friday working / Flexible hour

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบงานก่อสร้าง งานสถาปัตย์
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา และ สถาปัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ชายอายุระหว่าง 23-35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง คอนโดมิเนียม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี. สาขาวิศวกรรม
 • ชายอายุระหว่าง 23-35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง คอนโดมิเนียม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล