Engineering Manager

Narai Property Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า,อิเล็คฯ
 • มีความรู้ในระบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ

19-Oct-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี ขึ้นไป

17-Oct-18

 

Applied

Foreman/ โฟร์แมน

WATTANOCHA CONSTRUCTION CO., LTD.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ช่างก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ทำงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

15-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้าง มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

15-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่